Спомен куќи
1 Комплекс Варналии
2 Спомен куќа на Кочо Рацин
3 Спомен куќа на ЈХК - Џинот
4 Спомен куќа на Васил Главинов
5 Спомен куќа на Касапови